Chov Ing. Jana Nedělníka

Papoušci rodu: Amazoňan, Ara, Kakadu


Ing. Jan Nedělník ( 16. 1. 1952 - 22. 4. 2019 ) se věnoval chovu ptáků od dětství, nejdříve poštovních holubů, papoušky potom choval víc než 40 let, specializoval se na amazoňany.  Svůj chov postupně rozšiřoval až do stavu, kdy se mohl pochlubit naprosto ojedinělou, téměř ucelenou sbírkou amazoňanů a většiny arů. Na svém kontě má řadu prvoodchovů v České republice.

Po jeho odchodu v dubnu 2019 se staral o chov se souhlasem rodiny téměř dva roky jiný chovatel, od ledna 2021  je vše opět v rukou rodiny ing. Jana Nedělníka.

Za to, že se nám podařilo v roce 2021 a 2022 úspěšně odchovat řadu amazoňanů, ale i ary a kakaduy, patří velký dík lidem, kteří nám s obrovskou ochotou a láskou k papouškům nezištně pomáhali. Jmenovitě bychom touto cestou chtěli poděkovat hlavně paní Aleně Winnerové, vydavatelce časopisu Papoušci a online časopisu Awiparrots, dále mladé, dnes již veterinární lékařce, MVDr. Lucii Krupášové, chovatelům panu Lumíru Horňanskému, panu Ladislavu Dočkalovi a v neposlední řadě i panu Dawidu Indykovi z Polska.  

Jelikož je chov takového množství papoušků časově i finančně velmi náročný, rozhodla se rodina po důkladném a dlouhém zvažování zredukovat počet chovaných ptáků a dále se věnovat chovu jen vybraných papoušků z řad amazoňanů, velkých arů a kakaduů.

V sekci "Na prodej" bude průběžně aktualizován seznam nabízených ptáků, postupně bude doplňován o fotografie.


Foto: Alena Winnerová

Breeding of Ing. Jan Nedelnik

Parrots of the genus: Amazon, Macaw, Cockatoo


Ing. Jan Nedelnik (January 16, 1952 - April 22, 2019) had been breeding birds since childhood, first the homing pigeons, then he was breeding the parrots for more than 40 years, he specialized in Amazons. He gradually expanded his breeding to the point where he could boast of a completely unique, almost complete collection of Amazons and the collection of most Macaws. Some species he bred as first breeder in the Czech Republic.

After his leaving in April 2019, another breeder with Jan´s family consent was taking care of the breeding in 2019 and 2020. Since January 2021 is everything in Jan´s family hands again.

For the fact that we managed to successfully breed a number of Amazons in 2021 and 2022, as well as Macaws and Cockatoos, we owe a big thank you to the people who selflessly helped us with great willingness and love for parrots. In particular, we would like to thank Mrs. Alena Winner, the publisher of the magazine Papoušci (Parrots) and the online magazine Awiparrots, as well as the young veterinarian, MVDr. Lucie Krupášová, the breeders Mr. Lumír Hornňanský, Mr. Ladislav Dočkal and also Mr. Dawid Indyka from Poland.

Since the breeding of such a large number of parrots is very demanding in terms of time and money, the family decided, after careful and long consideration, to reduce the number of bred birds and continue to breed only selected parrots from the ranks of Amazons, large Macaws and Cockatoos.

In the "For Sale" section, the list of offered birds will be continuously updated, gradually supplemented with photos.